Privacy Verklaring Stichting Heart for Humanity.

Stichting Heart for Humanity hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Heart for Humanity houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze privacy verklaring.

- Vragen wij om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring
vragen heeft hierover, neem dan contact met ons op. Dit kan via de
contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en overige relaties.
Persoonsgegevens van overige relaties worden door stichting Heart for
Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde
- Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan stichting Heart for Humanity de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang
de samenwerking er is.
Verwerking van persoonsgegeven van notulen/nieuwsbrief/sponsorbrief.
Persoonsgegevens van notulen/nieuwsbrief/sponsorbrief worden door
stichting Heart for Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuiting(en)
Voor de bovenstaande doelstelling kan stichting Heart for Humanity de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- E-mailadres

Uw persoonsgegeven worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen
gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden/medewerkers.
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Heart for
Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de vrijwilligers overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan stichting Heart for Humanity de
volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Kopie ID
- BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen
ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat
men vrijwilliger is.
Verstrekking aan derden.
De gegeven die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken in
dien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder geschreven
doeleinden:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Bewaar termijn.

Stichting Heart for Humanity bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Plaatsen van beeld- en/of fotomateriaal op de website en/of social media.
Beeld- en/of fotomateriaal van personen welke aanwezig zijn bij activiteiten
van stichting Heart for Humanity, ten behoeve van de volgende
doelstelling)en):
- Uitdragen van communicatie over stichtingsactiviteiten
- Medewerkers informeren en verbinden
Is dit niet zoals je wenst? Geeft dit dan z.s.m. aan ons door.
Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namen de stichting Heart for Humanity van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze
systemen
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens
welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct
aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw
persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er
samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen
heeft, naam dan contact met ons op.
Contactgegevens.
Stichting Heart for Humanity
Voorzitter M. de Ruiter
Speenkruid 13
4251 KC Werkendam
info@heartforhumanity.nl
+31 6 23 45 05 48