Privacy verklaring

Stichting Heart for Humanity hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Heart for Humanity houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
– Vragen wij om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft hierover, neem dan contact met ons op. Dit kan via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en overige relaties.
Persoonsgegevens van overige relaties worden door stichting Heart for Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde
– Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan stichting Heart for Humanity de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– (zakelijk) telefoonnummer
– (zakelijk) e-mailadres
– Bankrekening gegevens

Uw persoonsgegevens worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang de samenwerking er is.

Verwerking van persoonsgegeven van notulen/nieuwsbrief/sponsorbrief.
Persoonsgegevens van notulen/nieuwsbrief/sponsorbrief worden door stichting Heart for Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuiting(en)

Voor de bovenstaande doelstelling kan stichting Heart for Humanity de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– E-mailadres

Uw persoonsgegeven worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden/medewerkers.
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Heart for Humanity verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de vrijwilligers overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan stichting Heart for Humanity de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Kopie ID
– BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door stichting Heart for Humanity opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men vrijwilliger is.

Verstrekking aan derden.
De gegeven die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken in dien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder geschreven doeleinden:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG0programma
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Plaatsen van beeld- en/of fotomateriaal op de website en/of social media.
Beeld- en/of fotomateriaal van personen welke aanwezig zijn bij activiteiten van stichting Heart for Humanity, ten behoeve van de volgende doelstelling)en):
– Uitdragen van communicatie over stichtingsactiviteiten
– Medewerkers informeren en verbinden

Is dit niet zoals je wenst? Geeft dit dan z.s.m. aan ons door.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namen de stichting Heart for Humanity van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaar termijn.
Stichting Heart for Humanity bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, naam dan contact met ons op.

Contactgegevens.
Stichting Heart for Humanity
Voorzitter M. de Ruiter
Speenkruid 13
4251 KC Werkendam
info@heartforhumanity.nl
+31 6 23 45 05 48

Laat een reactie achter